Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup ve internetovém obchodě www.hanak-trade.cz (dále prodávající), a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). V případě, že má zboží více variant (velikost, barva) musí kupující uvést v poznámce, kterou variantu požaduje, při odesílání objednávky.

3. Objednání zboží

Zboží nabízené na www.hanak-trade.cz je možné objednat prostřednictvím objednávkového formuláře internetovém obchodu i telefonicky.
Veškeré objednávky uskutečněné výše uvedenými způsoby jsou považovány za ZÁVAZNÉ.
Stornovat nebo upravit objednávku může kupující upravit nejpozději do 24 hodin od objednání, a to telefonicky na čísle: 572 551 199.

Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou k dispozici na www.hanak-trade.cz, a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již není k dispozici a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána na adresu bez prodlení.

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Kupující má právo podle § 53 odst. 6 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží dodaného pracovníky Pošty (netýká se případů, kdy si kupující převezme objednané zboží osobně).

Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, musí být splněny následující podmínky:
- zboží musí být na náklady kupujícího doručeno, popř. zasláno na adresu prodávajícího (ne na dobírku)
- zboží nesmí být poškozené ani nesmí jevit známky neodborného užívání nebo opotřebování
- zboží musí být v původním nebo jiném odpovídajícím obalu

Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající do 14 dnů zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny zboží a nákladů na doručení.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

4. Cena a placení

Není-li v popisu zboží uvedeno jinak, platí cenová nabídka zboží vždy po dobu uveřejnění na www.hanak-trade.cz.
K ceně zboží jsou připočítávány náklady na doručení - viz. bod č. 6.

5. Dodací lhůta

Lhůta pro expedici je standardně maximálně 5 pracovních dnů není-li uvedeno v podrobném popisu zboží nabízeného na www.hanak-trade.cz jinak či oznámeno na webových stránkách internetového obchodu (Vánoce, dovolená, apod.). K době expedice je nutno přičíst lhůty dodání dopravce (České pošty). Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (např. dočasné vyprodání zboží). V takových případech bude vždy kupující o delší dodací lhůtě neprodleně informován.

6. Způsoby doručení a plateb, náklady na doručení

Cena doručení včetně balného a platby za dobírku je 138 Kč. Bude-li cena objednaného zboží vyšší než 5000 Kč nebude poštovné účtováno.

Objednané zboží je rozesíláno na dobírku po celém území České republiky, a to prostřednictvím kurýrní služby nebo České Pošty. V případě způsobu úhrady dobírkou je úhrada zboží realizována pracovníky Pošty při převzetí zboží v hotovosti.

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Je-li zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen neprodleně zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození sepsat záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy zboží nese dopravce. Kupující je povinen o míře poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

Standardni dodací lhůta je 5 pracovních dnů. V případě, že nebude možné tuto dobu dodržet budeme vás kontaktovat. Uvádějte tedy prosím kontaktní informace pečlivě.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na www.hanak-trade.cz v den uskutečnění objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2011

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Ochrana osobních údajů

1.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Poskytovatel pro plnění zákonné povinnosti vedení účetnictví používá služeb subdodavatelů, zejména firmy pro externí vedení účetnictví. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel vedení účetnictví uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.8 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.11 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

II. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů.

2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění kupní smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na www.hanak-trade.cz (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené s Uživatelem ke dni zřízení uživatelského účtu.

2.3. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4 - 2.5 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

1. běžné osobní údaje,

2. zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

2.5. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelu° podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

2.6. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpecˇeno zejména následujícím zpu°sobem:

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování eshopové platformy www.hanak-trade.cz.

2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizacˇneˇ zabezpecˇí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávneˇnému nebo nahodilému prˇístupu k údaju°m, k jejich zmeˇneˇ, znicˇení cˇi ztráteˇ, neoprávneˇným prˇenosům, k jejich jinému neoprávneˇnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálneˇ a organizacˇneˇ neprˇetržiteˇ po dobu zpracovávání údaju° zabezpecˇeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údaju°, vyplývající z právních prˇedpisu°.

3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpecˇnostním prˇedpisu°m Poskytovatele.

5. K osobním údajům budou mít prˇístup pouze oprávneˇné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údaju° a každá taková osoba bude prˇistupovat k osobním údajům pod svým jednoznacˇným identifikátorem.

6. Oprávneˇné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlcˇenlivost o osobních údajích a o bezpecˇnostních opatrˇeních, jejichž zverˇejneˇní by ohrozilo jejich zabezpecˇení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávneˇné osoby bude trvat i po skoncˇení pracovneˇprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.

7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.

8. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.

2.7 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 těchto podmínek.

3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

3.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

3.4. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: 572 551 199, info@hanak-trade.cz.

3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2018.

zpět
Copyright © 2018 Jiří Hanák, AADesign. Powered by AAShop+.
Hanak-Trade s.r.o., Tř. Maršála Malinovského 396, Uherské Hradiště 686 01, email: info@hanak-trade.cz | Obchodní podmínky